• head_banner_01
  • head_banner_02

Tormoz torlarynyň materialy - metalarym metal we keramika

Dişli kelleli bolsaňyz, ýaňy-ýakynda ýitip giden - keramiki tormoz torlary hakda eşiden bolsaňyz gerek.Olaryň bahasy, elbetde, käbir adamlary goýýar, ýöne maýa goýumyna mynasyp bolup biler.Her niçigem bolsa, olaryň oňaýsyz taraplaryny eşideniňizden soň özüňiz karar berip bilersiňiz.

Awtoulag höwesjeňleriniň köpüsi, awtoulag tormozlary hakda kän pikirlenmeýärler.Doly tormoz bilen goşmaça güýç üçin modedlenen näçe awtoulagyň sanyny ýitirdim.Adamlar köplenç gowy tormozlaryň aşa agyr ýagdaýlarda durmuş bilen ölümiň arasyndaky tapawudy aňladyp biljekdigini ýatdan çykarýarlar.

Şeýlelik bilen, adaty awtoulag hyzmatynyň bir bölegi hökmünde tormoz torlaryňyzy yzygiderli çalyşmaly.Materiallara we ulanylyşyna baglylykda tormoz torlary 20–100.000 mil aralygynda islendik ýerde dowam edip biler.

Elbetde, dürli pad materiallarynyň dürli aýratynlyklary bar.Şonuň üçin indiki tormoz torlaryny saýlamazdan ozal sürüjilik stiliňiz we şertleriňiz hakda pikir etmegiňizi maslahat berýärin.

Keramiki tormoz torlary her kim üçin gowy wariant bolup biler.Şeýle-de bolsa, işiň nädip döwülmelidigine düşünmeli we karar bermezden ozal ähli wariantlardan habarly bolmaly.Bazarda iň köp ulanylýan iki materialdan aşakda tanyşdyraýyn: ýarym metal we keramika.

brake-disc-product

Metarym tormoz torlary

Taraz:
1. Deňeşdirilende, deňeşdirip boljak keramiki tormoz torlaryndan has arzan.
2. Keramiki tormoz torlaryndan has gowy dişlemek bilen has agressiw.
3. ucksük awtoulaglary we awtoulag ulaglary üçin has agyr çekiş formulalarynda bar.
4. Burawlanan we süýşürilen rotorlar bilen birikdirilende ýylylygy tormoz ulgamynyň merkezinden çykarmaga kömek edýär

Garamaýan taraplary:
1. Formulirlemegi sebäpli has köp gara tozan emele getirýärler.
2. Olar keramikadan has abraziwdir we tormozlaryňyzdan has çalt geýip biler.
3. Keramiki tormoz torlaryndan has güýçli bolup biler.

Keramiki tormoz torlary

Taraz:
1. Burawlanmadyk we ýerleşdirilmedik tormoz rotorlary üçin ýylylygy has gowy ýaýradýarlar, bu bolsa az tormozyň ýitmegini döredýär.
2. Olar metal tormoz torlaryndan has ýuwaş bolýarlar.
3. Olar az abraziw, şonuň üçin tormoz rotorlarynda biraz aňsat.
4. Döredilen tozan has reňkli bolýar we az tozan görnüşini berýär.

Garamaýan taraplary:
1. Deňeşdirilýän metal tormoz torlaryndan has gymmat.
2. Olar demir tormoz torlary ýaly agressiw däl, şonuň üçin has ýeňil saklaýyş güýjüne eýe.
3. Olary sürmek ýa-da ulagyň we ýük awtoulaglarynyň agyr ulaglarynda ulanmak maslahat berilmeýär.Esasanam çekmek üçin ulanylanda.


Iş wagty: 13-2022-nji aprel
facebook sharing button “Facebook”
twitter sharing button Twitter
linkedin sharing button Linkedin
whatsapp sharing button Whatsapp
email sharing button E-poçta iberiň
youtube sharing button YouTube